2019 Board of Trustees Election

Notice
The Klein Independent School District will be holding a Trustee election on November 5, 2019, for positions 6 and 7.   
The first day for candidates to file for a place on the ballot is July 22, 2019. The deadline to file for a place on the ballot is August 19, 2019, at 5:00 p.m. 
Beginning July 22, 2019, interested candidates may request a candidate booklet from Ms. Christine Jackson in the Office of the Superintendent and file for a place on the ballot, Monday through Thursday, between the hours of 8:00 am and 5:00 pm. Please note that the district will be on summer hours during this time period, and the superintendent’s office will be closed on these Fridays: July 26 and August 2. The district resumes normal business hours Monday through Friday, beginning August 5, 2019.


Aviso
El Distrito Escolar Independiente de Klein celebrará una elección de Síndicos el 5 de noviembre de 2019, para las posiciones 6 y 7.   
El primer día para que los candidatos presenten la solicitud de un lugar en la boleta de votación es el 22 de julio de 2019. El último día para presentar la solicitud de un lugar en la boleta de votación es el 19 de agosto de 2019 a las 5:00 p.m. 
A partir del 22 de julio de 2019 los candidatos interesados pueden solicitar el cuadernillo para candidatos a la Sra. Christine Jackson en la Oficina del Superintendente y presentar la solicitud de un lugar en la boleta de votación, de lunes a jueves, en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Adviértase que el distrito tendrá horario de verano durante este periodo de tiempo y la oficina del superintendente estará cerrada estos viernes: 26 de julio y 2 de agosto. El distrito retoma el horario de atención normal de lunes a viernes a partir del 5 de agosto de 2019.


Thông Báo
Khu Học Chánh Độc Lập Klein sẽ tổ chức một cuộc bầu cử Thành Viên Hội Đồng Quản Trị vào ngày 5 tháng Mười Một, 2019 cho các vị trí 6 và 7.    
Ngày đầu tiên ứng cử viên có thể nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên lá phiếu là 22 tháng Bảy, 2019.  Hạn chót nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên lá phiếu là 5 giờ chiều ngày 19 tháng Tám, 2019.  
Bắt đầu từ ngày 22 tháng Bảy, 2019, các ứng cử viên quan tâm có thể lấy tập sách hướng dẫn dành cho ứng cử viên qua Bà Christine Jackson tại Văn Phòng Tổng Giám Đốc và nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên lá phiếu, thứ Hai đến thứ Năm, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.   Vui lòng lưu ý rằng khu học chánh sẽ làm việc theo thời khóa biểu mùa hè trong thời gian này, và văn phòng tổng giám đốc sẽ đóng cửa vào các ngày thứ Sáu sau đây: 26 tháng Bảy và 2 tháng Tám.  Khu học chánh sẽ trở lại thời khóa biểu làm việc bình thường, thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 5 tháng Tám, 2019.


通告
Klein獨立學區將於2019年11月5日舉行理事選舉,籍此選出第6席位和第7席位人選。   
候選人申請選票席位的第一天是2019年7月22日,申請選票席位的截止時間是2019年8月19日下午5:00。 
2019年7月22日起,有興趣的候選人可於週一至週四上午8:00和下午5:00之間前往總監辦公室,向Christine Jackson小姐領取候選人小冊並申請選票席位。請注意:本區將遵循暑假的辦公室時間,總監辦公室將於7月26日及8月2日(週五)關閉。2019年8月5日起,本區將恢復週一至週五的正常辦公時間。


close carousel
Upcoming Events
   First Day of Autumn
   Sep 23 2019
   Rosh Hashanah - Judaism
   Sep 29 2019
   Yom Kippur - Judaism
   Oct 08 2019
   FIRST GRADING PERIOD ENDS
   Oct 10 2019
   Staff Development/Student Holiday
   Oct 11 2019
Website by Klein ISD Communications. © 2019 Klein ISD. All rights reserved.