2021 Board of Trustees Election

Download Notice HERE (PDF)

Notice

The Klein Independent School District will be holding trustee elections on November 2, 2021. A special election will be held for position 2 for the remaining term and a regular general election will be held for positions 3, 4 and 5.
The first day for candidates to file for a place on the ballot is July 17, 2021. The deadline to file for a place on the ballot is August 16, 2021, at 5:00 p.m.
Beginning July 19, 2021, interested candidates may request a candidate booklet from Ms. Glueck in the Office of the Superintendent and file for a place on the ballot, Monday through Thursday, between the hours of 8:00 am and 5:00 pm. Please note that the district will be on summer hours during this time period, and the superintendent’s office will be closed on these Fridays: July 23, 30 and August 6. The district resumes normal business hours Monday through Friday, beginning August 9, 2021.


Aviso

El Distrito Escolar Independiente de Klein llevará a cabo elecciones de síndicos el 2 de noviembre de 2021. Se llevará a cabo una elección especial para la posición 2 por la duración restante del cargo y se llevará a cabo una elección general regular para las posiciones 3, 4, y 5.
El primer día para que los candidatos presenten la solicitud para un lugar en la boleta de votación es el 17 de julio de 2021. El último día para presentar la solicitud para un lugar en la boleta de votación es el 16 de agosto de 2021 a las 5:00 p.m.
A partir del 19 de julio de 2021, los candidatos interesados pueden solicitar un cuadernillo para candidatos a la Sra. Glueck en la Oficina del Superintendente y pueden presentar la solicitud para un lugar en la boleta de votación, de lunes a jueves, en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Favor advertir que el distrito tendrá horario de verano durante este período y que la oficina del superintendente estará cerrada estos viernes: 23 y 30 de julio y 6 de agosto. El distrito volverá a su horario habitual de atención de lunes a viernes a partir del 9 de agosto de 2021.


Thông Báo

Khu Học Chánh Độc Lập Klein sẽ tổ chức các cuộc bầu cử ủy viên hội đồng quản trị vào ngày 2 tháng Mười Một, 2021. Một cuộc bầu cử đặc biệt sẽ được tổ chức cho vị trí số 2 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, và một cuộc tổng tuyển cử thường lệ sẽ được tổ chức cho các vị trí 3, 4 và 5.
Ngày đầu tiên ứng cử viên có thể nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên lá phiếu là 17 tháng Bảy, 2021. Hạn chót nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên lá phiếu là 5 giờ chiều ngày 16 tháng Tám, 2021.
Bắt đầu từ ngày 19 tháng Bảy, 2021, các ứng cử viên quan tâm có thể lấy tập sách hướng dẫn dành cho ứng cử viên qua cô Glueck tại Văn Phòng Tổng Giám Đốc Học Khu và nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên lá phiếu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều thứ Hai đến thứ Năm. Vui lòng lưu ý học khu sẽ làm việc theo giờ mùa hè trong thời gian này, và văn phòng tổng giám đốc học khu sẽ đóng cửa vào các ngày thứ Sáu sau đây: ngày 23, 30 tháng Bảy và ngày 6 tháng Tám. Học khu sẽ trở lại giờ làm việc thông thường, thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 9 tháng Tám, 2021.


通知

Klein獨立學區將於2021年11月2日舉行理事選舉。將為在剩餘任期內的席位2舉行特別選舉並為席位3、4和5舉行普通選舉。
候選人申請選票席位的第一天是2021年7月17日,申請選票席位的截止時間是2021年8月16日下午5:00。
從2021年7月19日起,有意向的候選人可於週一至週四上午8:00和下午5:00之間向Glueck女士於學區總監辦公室領取候選人小冊子並申請選票席位。請注意,本區在此期間將將處於夏季時間,且學區總監辦公室將於7月23, 30日及8月6日(週五)關閉。從2021年8月9日起,本區將恢復週一至週五的正常辦公時間。


Upcoming Events
   Fourth of July
   Jul 04 2021
   Eid al-Adha - Islam
   Jul 20 2021
   Children's Eye Health & Safety Month
   Aug 01 2021
   Staff Development
   Aug 09 2021
   Obon Begins - Buddhism
   Aug 13 2021
Website by Klein ISD Communications. © 2021 Klein ISD. All rights reserved.